Tài nguyên dạy học

Lịch vạn niên

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  Lời hay ý đẹp

  Chào mừng bạn đến với lớp Cao học Kinh tế nông nghiệp khoá 21

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác gia đình xã Thanh Sơn

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Thach Kim Khanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:00' 29-03-2014
  Dung lượng: 66.0 KB
  Số lượt tải: 86
  Số lượt thích: 0 người
  UBND XÃ THANH SƠN
  BCĐ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  Số: /QĐ-BCĐ
  (Dự thảo)
  Thanh Sơn, ngày tháng năm 2013
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo
  Công tác gia đình xã Thanh Sơn

  BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH XÃ THANH SƠN

  Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày … tháng … năm …… của Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình xã Thanh Sơn;
  Xét đề nghị của Ban Văn hóa – Thông tin.

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác gia đình xã Thanh Sơn .
  Điều 2. Thành viên Ban Chỉ đạo Công tác gia đình xã Thanh Sơn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, ban nhân dân các ấp; Ban Văn hóa – Thông tin xã Thanh Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
  UBND XÃ THANH SƠN
  BCĐ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  (Dự thảo)
  Thanh Sơn, ngày tháng năm 2013
  
  
  QUY CHẾ
  Hoạt động của Ban chỉ đạo Công tác gia đình xã Thanh Sơn

  ( Ban hành kèm theo Quyết định số…./QĐ-BCĐ ngày… / … /…..
  của Ban Chỉ đạo công tác gia đình xã Thanh Sơn )

  Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình xã Thanh Sơn (dưới đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo xã)
  Điều 2. Nguyên tắc hoạt động
  1. Ban Chỉ đạo xã hoạt động thường xuyên có kế hoạch, thiết thực, hiệu quả, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và phương thức hoạt động.
  2. Ban Chỉ đạo xã thực hiện sự chỉ đạo tập trung thống nhất, phát huy vai trò chủ động sáng tạo của các thành viên.
  3.Ban Chỉ đạo xã làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định các kế hoạch, chương trình công tác và các vấn đề khác theo đa số, hiệu quả các phương thức phối hợp giữa các ban ngành, thành viên Ban Chỉ đạo cấp xã.
  Điều 3. Mục đích hoạt động
  Hoạt động của Ban Chỉ đạo xã nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, thông tin liên quan đến chính sách, pháp luật của nhà nước về hôn nhân gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình (gọi tắt là công tác gia đình).

  Chương II
  CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA
  BAN CHỈ ĐẠO HUYỆN
  Điều 4. Cơ cấu tổ chức
  1. Lãnh đạo Ban Chỉ đạo xã:
  a). Trưởng Ban Chỉ đạo xã: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.
  b). Phó trưởng ban Thường trực: Trưởng Ban Văn hóa - Thông tin.
  c). Phó Trưởng ban: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.
  2. Các thành viên Ban Chỉ đạo xã:
  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Ban Tuyên giáo xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã, Hội Cựu chiến binh, Công an xã, Ban Tư pháp, Thương binh và xã hội xã, Tài chính xã, Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, Trạm y tế, Trường Trung học cơ sở và trường tiểu học.
  3. Thư ký giúp việc cho Ban Chỉ đạo xã là đồng chí cán bộ xây dựng đời sống văn hóa và gia đình.
  4. Ban Văn hóa – Thông tin là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xã.
  5. Thành viên Ban Chỉ đạo xã khi thay đổi công tác, có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản gửi về Ban Chỉ đạo xã.
  Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo xã.
  1. Xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện của từng năm trên phạm vi toàn xã. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã ban hành các kế hoạch, chương trình hành động, các đề án… nhằm đẩy mạnh việc thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
  2. Giúp Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn xã việc triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng dẫn của Phòng Văn hóa – Thôn tin và ngành liên quan.
  3. Tổ chức sơ, tổng kết đánh
  No_avatar

  không có ô tìm kiếm hả ad

   
  Gửi ý kiến