Tài nguyên dạy học

Lịch vạn niên

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  Lời hay ý đẹp

  Chào mừng bạn đến với lớp Cao học Kinh tế nông nghiệp khoá 21

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Chính sách thu hút nhân tài tỉnh Hậu Giang

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Số: 10/2012/QĐ-UBND
  Người gửi: Kinh tế nông nghiệp
  Ngày gửi: 15h:46' 07-06-2014
  Dung lượng: 51.0 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG --------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------
  
  Số: 10/2012/QĐ-UBND
  Hậu Giang, ngày 14 tháng 2 năm 2012
  

  QUYẾT ĐỊNH
  BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ CHÍNH SÁCH THU HÚT NHÂN LỰC TỈNH HẬU GIANG
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
  Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
  Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;
  Căn cứ Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về điều chỉnh chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu hút nhân lực;
  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu hút nhân lực tỉnh Hậu Giang.
  Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.
  Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   
   
  Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Nội vụ; - Bộ Tư Pháp (Cục Kiểm tra văn bản ); - TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; - Như Điều 4; - Cơ quan Báo, Đài tỉnh; - Công báo tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, VX, KSTTHC.CTN (E:camtu2012vanbanthamdinh)
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Công Chánh
  

  QUY ĐỊNH
  VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ CHÍNH SÁCH THU HÚT NHÂN LỰC TỈNH HẬU GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)
  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi áp dụng và đối tượng điều chỉnh:
  Quy định về chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định hiện hành về chức năng, thẩm quyền (hoặc phân cấp) quản lý; chế độ đãi ngộ dành cho công chức, viên chức được tuyển dụng.
  Điều 2. Đối tượng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
  1. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế nhà nước theo quy định của pháp luật.
  2. Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
  3. Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.
  4. Viên chức hợp đồng không xác định thời hạn.
  Chương II
  ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, CHẾ ĐỘ THƯỞNG CÓ BẰNG VÀ THU HÚT NHÂN TÀI
  Điều 3. Hỗ trợ đào tạo
  1. Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả ứng viên tự do được cử đi đào tạo sau đại học trong và ngoài nước) được hỗ trợ tiền tài liệu và tiền tàu xe:
  a) Những tài liệu trực tiếp phục vụ môn học (không kể tài liệu tham khảo) theo khung chương trình do cơ sở đào tạo quy định nếu có chứng từ hợp lệ sẽ được phép thanh toán theo thực tế.
  b) Tiền tàu xe được phép thanh toán theo tiêu chuẩn quy định 01 lượt (đi và về) trong 01 năm học; đối với những lớp tập trung từ 10 tháng trở lên (không tính thời gian nghỉ hè) được thanh toán thêm 01 lượt tiền tàu xe về nghỉ Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc.
  2. Cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng được hỗ trợ tiền ăn theo định mức:
  a) Đào tạo, bồi dưỡng trong tỉnh được hỗ trợ 25.000 đồng/người/ngày.
  - Trường
  Avatar

  Đối với ngành Kinh tế nông nghiệp, phải liên hệ sở nông nghiệp xem ngta có nhu cầu tuyển hay không, nếu có thì mình mới được hỗ trợ theo diện thu hút.

   
  Gửi ý kiến